ercan türkan'ın araştırma ve sunumları:

 

  ARAŞTIRMALAR:
 
Son vergi indirimleri tüketiciye yansıdı mı?, (Mart 2017).
Son Vergi Düzenlemeleri ile Ortaya Çıkan Fiyat İndirimleri Tüketiciye Yansıtıldı mı?, TİSK İşveren Dergisi, (Mayıs 2009).
Son Vergi Düzenlemeleri ile Ortaya Çıkan Fiyat İndirimleri Tüketiciye Yansıtıldı mı?, T.C. Merkez Bankası, (Mayıs 2009).
İşgücü Piyasasında Son Durum: Gelişme ve Beklentiler, TİSK İşveren Dergisi, (Aralık 2008).
Özel Tüketim Talebinin İzlenmesinde Kartlı Alışveriş: Yeni bir Tüketim Endeksi Önerisi (e.t.t.e), T.C. Merkez Bankası, (Haziran 2008).
Türkiye’de Hane halkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi, (Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Büyüme Dizisi-2, (Mart 2008).
Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar, (Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Büyüme Dizisi-1, (Şubat 2008).
Türkiye’de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi, (Z.Yükseler ile birlikte), Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri 2007/4, (Haziran 2007).
Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar, (Z.Yükseler ile birlikte), EAF/Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu, (Eylül 2006).
Türkiye’de Üretimin İthalat ve İhracat Bağımlılığı, T.C. Merkez Bankası, (Temmuz 2006).
Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü,< Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri 2006/9, (Haziran 2006).
Türkiye’de İşgücünün Yapı ve Nitelikleri: Gelişme ve Değerlendirmeler, T.C. Merkez Bankası, (Aralık 2005).
Türkiye’de Ekonomik Aktivite İçinde Yabancı Sermaye Payı, T.C. Merkez Bankası, (Ocak 2005).
Türk Ekonomisinde Makro Kredi Kanalı: Ölçek ve Kalite Açısından Bir Değerlendirme, T.C.Merkez Bankası, (Kasım 2004).
Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetlerinin Banka ve Müşteri Davranışlarına Etkisi ve Yarattığı Olumsuz Sonuçlar, (K.Akdeniz ile birlikte), Active Finans Dergisi, Sayı.33, (Aralık 2003).
Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması, (Diğerleri ile birlikte), BDDK MSPD Çalışma Raporları 2003 Özel Sayısı, (Kasım, 2003).
Düz Oranlı Vergilendirme, ABD’de Yaşanan Gelişmeler, Türkiye İçin Reform Alternatifleri, Vergi Dünyası Dergisi, (Eylül, 2002).
Dezenflasyon Programı, Tüketici Kredileri ve Potansiyel Riskler,BDDK MSPD Çalışma Raporları, (Ekim, 2000).
Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Kamu Sektörü Tanımı ve Türkiye,Devlet İstatistik Enstitüsü(M.Kilci ile birlikte), (Nisan, 2000).
Hisse Senetleri Üzerinden Elde Edilen Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği ve Çıkarılabilecek Dersler, Vergi Dünyası Dergisi,  Sayı. 199 (Mart, 1998).
Alternatif Mali Açık Tanımları: İşlevsel Mali Açık, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı. 24/4, (Aralık, 1997).
Türkiye’de 1993-1995 Ekonomik Kriz Dönemi ve Özel Firma Davranışları, Devlet Planlama Teşkilatı YPKDGM Çalışma Raporları, Sayı.1997/02,
(Temmuz, 1997).
Düz Oranlı ve Tüketim Tabanlı Vergileme Sistemi: ABD’de Yaşanan Tartışmalar ve Çıkarılabilecek Dersler, DPT Yayınları, (Haziran, 1997).
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı.11, No.122 Mayıs, 1996).
1995 Personel Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı, Mizan Dergisi, Sayı.30 (Haziran, 1995).
Türkiye’de Gelir ve Kurumlar Vergisinin Yapısı, DPT Yayınları, (Ağustos, 1994).
Türkiye’de Kurumlar Vergisi Uygulamasının Firma Davranışları Üzerindeki Etkileri, DPT Uzmanlık Tezi, (Ekim, 1993).
Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyonun Dış Borçlar Üzerindeki Etkileri (Yüksek Lisans Tezi) (Mayıs,1990).
Dolaylı ve Dolaysız Vergilendirme ve Türkiye Örneği, DPT Yayınları, (Şubat, 1987).

 

  SUNUMLAR:
 
Küresel Kriz; Oluşumu, sonuçları ve yansımaları (D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1985 Yılı Mezunları Buluşması Salihli, Manisa)
(18-19 Ekim 2008)
İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Türkiye’de Hanehalkı,(Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Semineri, Ankara, 21 Mart 2008.
Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm, (Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Semineri, İstanbul, 28 Şubat 2008.
Özel Tüketim Talebinin İzlenmesinde Kartlı Alışveriş: Yeni bir Tüketim Endeksi Önerisi (e.t.t.e), >Türkiye Bankalar Birliği, Ankara, 28 Kasım 2007.
Türk Ekonomisinde Makro Kredi Kanalı: İşleyişi ve Dışsallıkları, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul, 27 Aralık 2005.
Türk Bankacılık Sektörünün Bugünü ve Yarını, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü, Ankara, 22 Mart 2005.
Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetleri: Milli Ekonomi Açısından Ayak Bağı mı?, ODTÜ Ekonomi Kongresi, Ankara, 7 Eylül 2003.
Alternatif Kamu Açığı Tanımları: İşlevsel Kamu Açığı, ODTÜ İktisat Bölümü, Ankara, 12 Kasım 1997.