ercan türkan'ın araştırma ve sunumları:

 

        ARAŞTIRMALAR:

 • Son Vergi Düzenlemeleri ile Ortaya Çıkan Fiyat İndirimleri Tüketiciye Yansıtıldı mı?, TİSK İşveren Dergisi, (Mayıs 2009).
 • Son Vergi Düzenlemeleri ile Ortaya Çıkan Fiyat İndirimleri Tüketiciye Yansıtıldı mı?, T.C. Merkez Bankası, (Mayıs 2009).
 • İşgücü Piyasasında Son Durum: Gelişme ve Beklentiler, TİSK İşveren Dergisi, (Aralık 2008).
 • Özel Tüketim Talebinin İzlenmesinde Kartlı Alışveriş: Yeni bir Tüketim Endeksi Önerisi (e.t.t.e), T.C. Merkez Bankası, (Haziran 2008).
 • Türkiye’de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi, (Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Büyüme Dizisi-2, (Mart 2008).
 • Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar, (Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Büyüme Dizisi-1, (Şubat 2008).
 • Türkiye’de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi, (Z.Yükseler ile birlikte), Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri 2007/4, (Haziran 2007).
 • Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar, (Z.Yükseler ile birlikte), EAF/Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu, (Eylül 2006).
 • Türkiye’de Üretimin İthalat ve İhracat Bağımlılığı, T.C. Merkez Bankası, (Temmuz 2006).
 • Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü,< Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri 2006/9, (Haziran 2006).
 • Türkiye’de İşgücünün Yapı ve Nitelikleri: Gelişme ve Değerlendirmeler, T.C. Merkez Bankası, (Aralık 2005).
 • Türkiye’de Ekonomik Aktivite İçinde Yabancı Sermaye Payı, T.C. Merkez Bankası, (Ocak 2005).
 • Türk Ekonomisinde Makro Kredi Kanalı: Ölçek ve Kalite Açısından Bir Değerlendirme, T.C.Merkez Bankası, (Kasım 2004).
 • Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetlerinin Banka ve Müşteri Davranışlarına Etkisi ve Yarattığı Olumsuz Sonuçlar,
  (K.Akdeniz ile birlikte), Active Finans Dergisi, Sayı.33, (Aralık 2003).
 • Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması, (Diğerleri ile birlikte), BDDK MSPD Çalışma Raporları 2003 Özel Sayısı, (Kasım, 2003).
 • Düz Oranlı Vergilendirme, ABD’de Yaşanan Gelişmeler, Türkiye İçin Reform Alternatifleri, Vergi Dünyası Dergisi, (Eylül, 2002).
 • Dezenflasyon Programı, Tüketici Kredileri ve Potansiyel Riskler,BDDK MSPD Çalışma Raporları, (Ekim, 2000).
 • Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Kamu Sektörü Tanımı ve Türkiye,Devlet İstatistik Enstitüsü(M.Kilci ile birlikte), (Nisan, 2000).
 • Hisse Senetleri Üzerinden Elde Edilen Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği ve Çıkarılabilecek Dersler, Vergi Dünyası Dergisi,  Sayı. 199
  (Mart, 1998).
 • Alternatif Mali Açık Tanımları: İşlevsel Mali Açık, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı. 24/4, (Aralık, 1997).
 • Türkiye’de 1993-1995 Ekonomik Kriz Dönemi ve Özel Firma Davranışları, Devlet Planlama Teşkilatı YPKDGM Çalışma Raporları, Sayı.1997/02,
  (Temmuz, 1997).
 • Düz Oranlı ve Tüketim Tabanlı Vergileme Sistemi: ABD’de Yaşanan Tartışmalar ve Çıkarılabilecek Dersler, DPT Yayınları, (Haziran, 1997).
 • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı.11, No.122 Mayıs, 1996).
 • 1995 Personel Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı, Mizan Dergisi, Sayı.30 (Haziran, 1995).
 • Türkiye’de Gelir ve Kurumlar Vergisinin Yapısı, DPT Yayınları, (Ağustos, 1994).
 • Türkiye’de Kurumlar Vergisi Uygulamasının Firma Davranışları Üzerindeki Etkileri, DPT Uzmanlık Tezi, (Ekim, 1993).
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyonun Dış Borçlar Üzerindeki Etkileri (Yüksek Lisans Tezi) (Mayıs,1990).
 • Dolaylı ve Dolaysız Vergilendirme ve Türkiye Örneği, DPT Yayınları, (Şubat, 1987).

        SUNUMLAR:

 • Küresel Kriz; Oluşumu, sonuçları ve yansımaları (D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1985 Yılı Mezunları Buluşması Salihli, Manisa)
  (18-19 Ekim 2008)
 • İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Türkiye’de Hanehalkı,(Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Semineri, Ankara, 21 Mart 2008.
 • Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm, (Z.Yükseler ile birlikte), TÜSİAD Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Semineri, İstanbul, 28 Şubat 2008.
 • Özel Tüketim Talebinin İzlenmesinde Kartlı Alışveriş: Yeni bir Tüketim Endeksi Önerisi(e.t.t.e), Türkiye Bankalar Birliği, Ankara, 28 Kasım 2007.
 • Türk Ekonomisinde Makro Kredi Kanalı: İşleyişi ve Dışsallıkları, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul, 27 Aralık 2005.
 • Türk Bankacılık Sektörünün Bugünü ve Yarını, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü, Ankara, 22 Mart 2005.
 • Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetleri: Milli Ekonomi Açısından Ayak Bağı mı?, ODTÜ Ekonomi Kongresi, Ankara, 7 Eylül 2003.
 • Alternatif Kamu Açığı Tanımları: İşlevsel Kamu Açığı, ODTÜ İktisat Bölümü, Ankara, 12 Kasım 1997.